การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นปีนี้ได้มีการส่งมอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา จากข้อมูลกฎหมายการกำหนดราคาในการโอนจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งหมายความว่าวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการทำรายงานความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับจำนวนธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

(ซึ่งรวมเรียกว่าแบบเปิดเผยข้อมูลการโอนราคา) ซึ่งจะต้องยื่นพร้อมกับการคืนภาษีประจำปีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ภาษีร้องขอให้ บริษัท ที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลและหลักฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การทำธุรกรรมของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกันหรือที่เรียกว่า “เอกสารราคาโอน” อยู่ภายใน 5 ปีนับ แต่วันที่ยื่นคำขอ แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลการโอนเงิน

By admin