คนไทยมีทักษะดิจิตอลเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดิจิตอลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้เร่งการย้ายสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านโครงการของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาคในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รัฐบาลยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองสมาร์ท 30 เมืองทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2565 รัฐบาลตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงความมั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายพลประยุทธกล่าว เทคโนโลยีดิจิตอลได้รับบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

By admin